جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
حامیان همایش
پرسشهاي متداول
* پس از تکمیل فرم ارسال مقاله امکان ارسال وجود ندارد؟

قبل از ارسال مقاله فایل تصویر پرسنلی و کارت دانشجویی را در قسمت های مربوطه قرار دهید و سپس با توجه به فایل راهنما مقاله خود را ارسال نمایید.

* آیا حضور در روز همایش ضروری است؟

خیر شما فقط کافی است که مراحل ثبت نام  و ارسال مقاله را از طریق سایت انجام داده و نتیجه آن را پیگیری کنید.

* آیا در صورت عدم حضور گواهی شرکت در همایش و ارائه مقاله به نویسنده تعلق می گیرد؟

بله تمامی خدمات به شرکت کنندگان یکسان خواهد بود.

* آیا در صورت عدم حضور در همایش هزینه هدایا باید پرداخت شود؟

خیر در صورت عدم حضور در همایش مبلغ 200000 ریال از هزینه ذکر شده در بخش هزینه ها برای مقاله اول کسر خواهد شد.

* منظور از محل تحصیل در هنگام ثبت نام در سایت ، شهر محل تحصیل است یا نام دانشگاه؟

نام دانشگاه به صورت کامل