جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
حامیان همایش
هزینه‌های همایش
دانشجویان

مقاله اول 800000 ریال
مقاله دوم 300000 ریال
مقاله سوم 300000 ریال


سایر شرکت کنندگان

مقاله اول 1700000 ریال
مقاله دوم 800000 ریال
مقاله سوم 800000 ریالتوضیحات:
  • هزینه مربوط به مقاله اول شامل پذیرش و چاپ الکترونیکی مقاله و همچنین هزینه های مرتبط با پذیرایی و هدایا صرفا برای یک نفر از نویسندگان مقاله می باشد.
  • هزینه های مربوط به مقاله دوم و سوم فقط مربوط به پذیرش و چاپ الکترونیکی مقاله می باشد.
  • در صورت ارائه مقالات دوم و سوم، نویسنده مسئول مقالات باید یک نفر باشد.
  • برای حضور دیگر نویسندگان مقاله و نیز سایر مستمعین آزاد پس از ثبت نام در سایت همایش، مبلغ 500000 ریال بابت هزینه های پذیرایی و هدایا دریافت می گردد.
  • برای نویسندگانی که تحت عنوان دانشجو ثبت نام نموده اند، بارگذاری تصویر کارت دانشجویی در سایت همایش و نیز ارائه کارت در روز همایش الزامی است.
  • کل مبلغ محاسبه شده برای هر نفر باید طی یک فیش واریز شده و تصویر آن از طریق پروفایل شخص شرکت کننده در سایت همایش ارسال گردد، همچنین ارائه اصل فیش واریزی در روز همایش الزامی است.

شماره حساب مربوط به واریز هزینه های همایش به زودی از طریق همین سایت اعلام خواهد شد