جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
حامیان همایش
تاریخ‌های مهم

مهلت ارسال مقالات

1395/11/10


اعلام نتایج داوری مقالات

1395/11/15


آخرین فرصت ثبت نام در همایش

1395/11/17


زمان برگزاری

1395/11/21