جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
حامیان همایش
کمیته علمی

دکتر حمیدرضا پوراعتدال (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

دکتر محمد نصیری (دبیر همایش) (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

دکتر بهزاد نظری (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

دکتر علیرضا مادرام (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

دکتر کریم اسماعیل پور (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

دکتر کمال قانی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

دکتر محمود زیارتی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

دکتر ناهید خندان (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)

دکتر سید احمد مظفری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)

دکتر علی الیاسی (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)

دکتر سید حمید محمودی (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)

دکتر شهره صفارزاده (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)