جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
حامیان همایش
محورهای همایش

تولید هیدروژن


اقتصاد تولید هیدروژن
تولید هیدروژن به روش الکترولیز
تولید هیدروژن از منابع هیدروکربنی
تولید هیدروژن به روش فتوشیمیایی و فوتوالکتروشیمیایی
تولید هیدروژن به روش بیولوژیکی
فناوری و روش های مورد استفاده در ایران برای تولید هیدروژن
موانع و چالش های تولید صنعتی هیدروژن


ذخیره سازی هیدروژن


اقتصاد ذخیره سازی هیدروژن
ذخیره سازی هیدریدی
ذخیره سازی هیدروژن مایع
هیدروژن فشرده
جاذب های هیدروژن
حمل و نقل هیدروژن
ایمنی
موانع و چالش ها در ذخیره سازی هیدروژن


مصرف هیدروژن


اقتصاد مصرف هیدروژن
سوخت
پیل های سوختی
صنایع شیمیایی
صنایع دفاعی
موانع و چالش های پیش رو در مصرف هیدروژن